ผลงานวิจัย


งานวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  สำนักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง  เลขที่  780  ถนนปรีดีพนมยงค์   แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10110   โทร. 02-392-1571