ผลงานวิจัย


งานวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  สำนักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551

ที่
ชื่อ
สกุล
เรื่อง
หมายเหตุ
1. นางสาวพรภัสส์ แดงบรรยง การประเมินโครงการกิจกรรมค่ายภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามอิน ปี พ.ศ.2551 ผู้อำนวยการ
2 นายเดชา พูลเกษม ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 รองผู้อำนวยการ
3 นายจารุ สังขโชติ การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาบาลีและพุทธศาสนา  
4 นางประสิตา จันทร์หอม การใช้แบบฝึกหัดแก้ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียน ป.2/1
5 นางผกามาศ ทับทิม การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ป. 2/2
6 นางวรรทนา เกษตรสาลี การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำศัพท์ของนักเรียน  ป.6
7 นายกอบศักดิ์ สุทธิธรรมานนท์ การพัฒนาทักษะการพูดหน้าชั้นเรียน เล่าเรื่องประกอบภาพ ป.2/2
8 นางสาวฉายศรี แซ่ลิ้ม ผลการฝึกอ่านนิทานที่มีความสามารถในการอ่าน ป.6/1
9 นางเมตตา จันทรนิกูล การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ป.1/2
10 นางสาวจินตนา แย้มโสภี การศึกษาผลการคัดกรองเด็กเสียงที่มีปัญหาการเรียนรู้ (LD) อ.2/1
11 นายเสน่ห์ จงมีธรรม การแก้ปัญหานักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ป.1/1
12 นางสาวจำเนียร บารมี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม ป.4
13 นางสาวอุบล สะมะบุบ พัฒนาผู้เรียนให้รับผิดชอบในงานกลุ่มโดยใช้โครงงานการเสริมแรงงานประดิษฐ์
14 นายถนอม อาจผักปัง การพัฒนาทักษะโดยใช้แบบฝึก ป.3/1
15 นางสาวศิรินุช ไทรศรีวัฒนะ การปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ด้วยความรักและความเมตตา
16 นางสาวศิริพร อสิพงษ์ การศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การบวกลบคูณหารทศนิยม  ป.6
17 นางณัฐญาวดี โสตะพา การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ป.3/2
18 นางสาวกัญจนา สิงห์รัมย์ ผลการใช้แบบฝึกหัดพัฒนาการอ่าน
19 นางสาวนันทกา  นันทวงษ์ การสร้างแบบฝึกทักษะ กอท. ช่วยเสริมทักษะงานช่าง ป.2/2
20 นางณัฏฐณิชา รัตนา ศึกษาผลการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
21 นางชารินี พุทธศรีเมือง นักเรียนขาดทักษะในการจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่
22 นางสาววีราภรณ์ ทองงาม การพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงและอ่านโน้ตสากล ป.6
23 นางพิชญาภัค วงศาสนธิ์ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในการเข้าใช้ห้องสมุด
24 นางสาวพรโสภา อินทุสุต การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชุดการเดินทางของแสง
25 นายสุรศักดิ์ เหมสมัน การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการเต้นแอโรบิค ระดับชั้น ป.6
26 นางสาววันวิสา แสนคำ การแก้ปัญหานักเรียนชายไม่ชอบปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทย ป.1
27 นายวิทยา ใจตรง สมรรถภาพด้านร่างกายของนักเรียน ป.2/1
28 นางสาวธีรกานต์ ชินภักดี การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ป.5
29 นางจิตประไพ ศิริเตชะ ปัจจัยในการส่งเสริมพฤติกรรมการผสมพยัญชนะและสระให้เกิดประโยคที่ถูกต้อง ป.1/3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง  เลขที่  780  ถนนปรีดีพนมยงค์   แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10110   โทร. 02-392-1571