ผลงานวิจัย


งานวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  สำนักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552

ที่

ชื่อ

สกุล

เรื่อง

หมายเหตุ

1.

นายจารุ

สังขโชติ

คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ป.4/1

 

2.

นางประสิตา

จันทร์หอม

ทักษะการอ่านของนักเรียน ป.2/1

 

3.

นางผกามาศ

ถนัดใช้ปืน

การพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักไตรสิกขา กรณีศึกษาคณิตศาสตร์ ป.3/1

 

4.

นางวรรทนา

เกษตรสาลี

การพัฒนาสังคมปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ ป.5

 

5.

นายกอบศักดิ์

สุทธิธรรมานนท์

การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องประกอบภาพ ป.4

 

6.

นางสาวฉายศรี

แซ่ลิ้ม

การใช้กระบวนการอ่านพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความ ป.6

 

7.

นางเมตตา

จันทรนิกูล

การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ใช้หลักการอ่าน ป.2/1

 

8.

นางสาวจินตนา

แย้มโสภี

การแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานผัก  อนุบาล

 

9.

นายเสน่ห์

จงมีธรรม

การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกดคำ

 

10.

นางสาวอุบล

สะมะบุบ

การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาความรับผิดชอบต่อการเรียน “งานประดิษฐ์” ป.5/1

 

11.

นางสาวศิรินุช

ไทรศรีวัฒนะ

การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม อนุบาล

 

12.

นางสาวศิริพร

อสิพงษ์

การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ ป.6

 

13.

นางณัฐญาวดี

โสตะพา

การพัฒนาการ บวก ลบ โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์ ป.3

 

14.

นางสาวกัญจนา

สิงห์รัมย์

การศึกษาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ป.3 (เสริมแรงทางบวก)

 

15.

นางสาวนันทกา 

นันทวงษ์

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อทักษะด้านการผังการมีวินัยจากการเล่านิทานและเล่นเกม อนุบาล1/3

 

16.

นางสาวณัฏฐณิชา

บุญมาก

การแก้ปัญหาเด็กนอนหลับยากในตอนบ่าย  อนุบาล 2/2

 

17.

นางชารินี

พุทธศรีเมือง

การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ป.5/1

 

18.

นางสาววีราภรณ์

ทองงาม

การพัฒนาทักษะด้านการขับร้องเพลงไทย ป.6

 

19.

นางพิชญาภัค

วงศาสนธิ์

ศึกษาการอ่าน การเขียนภาษาไทย ป.4/2

 

20.

นางสาวพรโสภา

อินทุสุต

การส่งเสริมทักษะกระบวนการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ป.4/1

 

21.

นายสุรศักดิ์

เหมสมัน

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ป.6/3 เรื่องการไม่ส่งงาน

 

22.

นางสาววันวิสา

แสนคำ

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียน ป.1/1

 

23.

นายวิทยา

ใจตรง

พฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนในระดับชั้น ป.4

 

24.

นางสาวธีรกานต์

ชินภักดี

การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน ป.5

 

25.

นางจิตประไพ

ศิริเตชะ

ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือกรณีศึกษา ป.1/2

 

26.

นางสาวสุบรรณ

รมย์ศิริ

การส่งเสริมทักษะในการระบายสีโดยใช้แบบฝึกทักษะนักเรียนปฐมวัย 1

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง  เลขที่  780  ถนนปรีดีพนมยงค์   แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10110   โทร. 02-392-1571