กรรมการ
สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา


ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู้แทน
ตำแหน่ง
1
นายสง่า อันนันนับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2
นายปราโมทย์ บุญชม
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
3
นายสุรศักดิ์ เหมสมัน
ผู้แทนครู
กรรมการ
4
นายสลาม  เดชะชีพ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
5
นายสมาน  เดชะชีพ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
6
นายปริญญา  วงศ์เดอรี
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ
7
นายประเสริฐ  หมื่นแผงวารี
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
8
นายมนตรี    โต๊ะลง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9
นายสมคิด  มินสาคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10
นายศิริ  ทรงศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11
นายประเสริฐ    พูลสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12
นางทิพาภรณ์  คงทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13
นายสมมารถ  บุญมาเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14
นางคอดีเยาะห์  บุญมาเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15
นางพรทิพย์ ลิมอักษร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1.
นายปราโมทย์ บุญชม
ประธานกรรมการ
2.
นางรัชดาภรณ์  อ่อนท้วม
รองประธานกรรมการ
3.
นายสมภาร  ภูจุลัย
กรรมการ
4.
นางพิสมัย  โชรัมย์
กรรมการ
5.
นางสาวพัชรินทร์  ภิรมย์กิจ
กรรมการ
6.
นายสุบรรณ  จันทร    
กรรมการ
7.
นางสาวกนกทิพย์  ระสารักษ์
กรรมการ
8.
นางสาวสุพินดา  ถินนาวัน         
กรรมการ
9.
นางแสง  เทพารส 
กรรมการ
10.
นายเฉลิมชัย  มณีศรี
กรรมการ
11.
นายทนง  ตาลโหยง
กรรมการ
12.
นายบุญศรี  คำอุ่น
กรรมการ
13.
นางปราณี  เล็กเจริญศรี  
กรรมการ
14.
นายสมชาย  คล้ายสุวรรณ์
กรรมการ
15.
นางสาวยุวรี  วิเชียรศรี
กรรมการ
16.
นายธนพรรษ  เอ็นดู
กรรมการและเลขานุการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง  เลขที่  780  ถนนปรีดีพนมยงค์   แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10110   โทร. 02-392-1571