กรรมการ
สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา


ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู้แทน
ตำแหน่ง
1
นายปริญญา วงศ์เดอรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2
นายประเสริฐ หมื่นแผงวารี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3
นายสุรศักดิ์ เหมสมัน
ผู้แทนครู
กรรมการ
4
นายสลาม  เดชะชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5
นายเมธาวิน มีสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6
นายปริญญา  วงศ์เดอรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7
นายบัณฑิต วงศ์เดอรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8
นางสุมิตตรา มูลทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9
นายสมคิด มินสาคร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10
นายสุขเกษม เดชะชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11
นายไพศาล วงษ์อารี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12
นางทิพาภรณ์  คงทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13
นางสละ จันทนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14
นางคอดีเยาะห์  บุญมาเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15
นางมนัสชญา สถิตย์ขราณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง  เลขที่  780  ถนนปรีดีพนมยงค์   แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10110   โทร. 02-392-1571