ทำเนียบผู้บริหาร


 

รายนามผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ถึง ปี พ.ศ.
1
นายพร เสนละมัย
2476
2479
2
นายเคลิ้ม อมรสุนทร
2479
2482
3
นายพินิจ คงพัฒยืน
2482
2485
4
นายอมร ศรีแสงไทย
2485
2489
5
นายเลียม จันทร์หอม
2489
2521
6
นายสุชาติ ฒัณฑชน
2522
2528
7
นางนฤมล ศุกระกาญน์
2528
2531
8
นางรัตนา กนกากร
2530
2533
9
นายพิชิต เย็นทรวง
2533
2536
10
นายทวีศักดิ์ โกมารธัต
2536
2541
11
นางปรียา วิศิษฏ์สรอรรถ
2541
2544
12
นางทิพาภรณ์ คงทอง
2544
2545
13
นางวัฒนาศรี รามโกมุท
2545
2550
14
นางสาวพรภัสส์ แดงบรรยง
2550
2554
15
นางพรทิพย์ ลิมอักษร
2554
2558
16
นางพัชรี ชำนาญศิลป์
2558
2560
17
ดร.สุธามาศ โพธิ์จันทร์
2560
2564
18
นางมนัสชญา สถิตย์ขราณี
2564
ปัจจุบัน

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง  เลขที่  780  ถนนปรีดีพนมยงค์   แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10110   โทร. 02-392-1571